වෛද්‍ය රුක්ෂාන්‌ බෙල්ලන විසින්‌ මෑතකදී පවත්වන ලද මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක දී කරන ලද ජාතික ඹෟෂධ නියාමන අධිකාරියට සම්බන්ධ අසත්‍ය, පදනම්‌ විරහිත සහ පොදු ‘මහජනතාව නොමඟ යවනසුළු ප්‍රකාශ පිළිබඳ කරුණු පැහැදිලි කිරීමයි.

2015 අංක 5 දරණ ජාතික ඹෟෂධ නියාමන අධිකාරිය පනතේ 4 (ආ) (17) වගන්තිය යටතේ “කළමනාකරණය, නීතිය, ගණකාධිකරණය සහ සෞඛ්‍ය යන ක්ෂේත්‍රවල විශිෂ්ටත්වයක්‌ දක්වා ඇති වෘත්තිකයන්‌ හතර දෙනකු” ජාතික ඹෟෂධ නියාමන අධිකාරියේ “පත්‌ කළ සාමාජිකයින්‌” ලෙස අමාත්‍යවරයා විසින්‌ පත්‌ කරනු ලබයි. ඒ අනුව නීතීඥ මනෝජ්‌ ගමගේ මහතාෘ 2022 ජූලි මස ජාතික ඹෟෂධ නියාමන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයට පත්‌ කරන ලදී. එය විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂක ධූරයක්‌ (Non Executive Director) වන අතර ඔහු අධිකාරියේ සේවකයකු නොවේ. ඔහුට අධිකාරියෙන්‌ වැටුපක්‌ නොගෙවන අතර මාසිකව පැවැත්වෙන අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල රැස්වීමට සහභාගී වීම වෙනුවෙන්‌ දීමනාවක්‌ පමණක්‌ අධිකාරිය විසින්‌ ගෙවනු ලබයි.

ඉහත සඳහන්‌ කරන ලද මාධ්‍ය හමුවේදී වෛද්‍ය රුක්ෂාන්‌ බෙල්ලන කරන ලද වඩාත්ම බැරෑරුම්‌, අසත්‍ය සහ පදනම්‌ විරහිත චෝදනාව වන ජාතික ඹෟෂධ නියාමන අධිකාරියේ ස්ත්‍රී දුෂණයක්‌ සිදුවූ බවත්‌, එයට අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ සාමාපිකයෙකු සම්බන්ධ බවත්‌, එය අධිකාරිය විසින්‌ වසන්‌ කරන බවත්ය. ඒ පිළිබඳව අධිකාරියට ප්‍රකාශ කළ හැක්කේ 2022 ජූලි මස වර්තමාන අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය පත්‌ වූ දින සිට මේ දක්වා එවැනි කිසිදු ස්ත්‍රී දුෂණයක්‌ පිළිබඳ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයට වාර්තා වී නොමැති බවත්‌, ශ්‍රී ලංකා දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 363 වගන්තිය යටතේ එය අපරාධමය වරදක්‌ බවත්‌, එවැනි බරපතල අපරාධයක්‌ පිළිබඳ තොරතුරු වෛද්‍ය රුක්ෂාන්‌ බෙල්ලන මහතා සතුව පවතී නම්‌ ඒ පිළිබඳව වහාම ශ්‍රී ලංකා පොලිසියට එම තොරතුරු ලබා ‘දීම නීතිගරුක පුරවැසියෙකු ලෙස ඔහුගේ වගකීමක්‌ බවත්ය.

එබැවින්‌ ඉහත සඳහන්‌ ව්‍යාජ සහ පදනම්‌ විරහිත චෝදනාවලට ලබා දුන්‌ ප්‍රමාණයේම ප්‍රචාරණයක්‌ මෙම මාධ්‍ය නිවේදනයට ද ලබාදෙන මෙන්‌ කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු.

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න