2002.06.12 දින අමානා මණ්ඩලය චිසින්‌ අනුමත කර ඇති ජානික බස්ගාස්තු ප්‍රතිපත්තිය අනුව 2002 ජූලි මස සිට බස්ගාස්තු සංශෝධනය ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන්‌ සභාව චිසින්‌ සිදුකරනු ලැබේ. එම බස්ගාස්තු ප්‍රතිපත්තිය අනුව වාර්ෂික බස්ගාස්තු ප්‍රතිශෝධනය සෑම වර්ෂයකම ජූලි මස 01 දින ප්‍රකාශයට පන්කළ යුතු අතර එසේම වර්ෂයේ ප්‍රථම මාස 009 තූල ඩීසල්‌ මිළේ සීඝ්‍ර වැඩිවීමක්‌ සිදු චුවහොත්‌ එම වැඩිවීම සමස්ථ කිලෝමීටර්‌ එකක ධාචන පිරිවැය 4% කට අධික ප්‍රමාණයකින්‌ චැඩිවීමට දායක චුවහොත්‌ ඩීසල්‌ මිළ වැඩිචී එක්‌ මසක්‌ තූල අතුරු ගාස්තු වැඩිවීමක්‌ සිදු කළ යුතුය.

චර්තමානයේ ක්‍රියාන්මක චන බස්ගාස්තුව (2023.09.03 ඳින ප්‍රකාශයට පන්‌ කරන ලද ) ගණනය කිරීමේදී 2023.09.01 දින ලංකා සුදු ඩීසල්‌ ලීටර්‌ එකක මිල චන රු.341/- මිල ගලපා ඇත. එහෙයින්‌ 2024.01.01 ඳින පෙ.ච. 05.00 සිට ලංකා සුදු ඩීසල්‌ ලීටර්‌ එකක මිල රු.358/- දක්වා වැඩි වීම, ජානික බස්ගාස්තු ප්‍රතිපත්නිය සඳහන්‌ මිල සූත්‍රයට ගැලපූ විට සමස්ථ කිලොමීටර්‌ එකක ධාචන පිරිවැය සියයට දෙකයි දශම බිංදුවයි එකකින්‌ (2.01%) පමණක්‌ වැඩිවීමට හෙ චී ඇති බැචින්‌ උක්ත ජානික බස්ගාස්තු ප්‍රනිපත්තිය අනුව බස්‌ ගාස්තු වැඩිවීමක්‌ සිදු නොචන බව සියළුම මහජනතාව චෙත කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න