උතුරු දුම්රිය මාර්ග නවීකරණ ව්‍යාපෘනියේ දෙවන අදියර පිළිබඳව දැනුවත්‌ කිරීමේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක්‌ රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තු ශ්‍රවණාගාරයේදී ජනමාධ්‍ය, ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්‌ අද (29) පැවැත්වුණි.

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න