ඉන්දුනීසියාවේ පැවැති /&15 [-0,/(1/:] 2023 ගි පළමු ඉහළ මට්ටමේ රැස්වීමේ ප්‍රගතිය පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත්‌ කිරීමේ අරමුණින්‌ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක්‌ අද (16) රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තු ශ්‍ර වණාගාරයේදී පැවැත්විණ. මෙම අවස්ථාවට අදාළ වීඩියෝ දර්ශන සහ ඡායාරූප පහත සඳහන්‌ සබැඳියෙන්‌ ලබා ගත හගැකිය.

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න