නිපුණතා සවිය ප්‍රතිලාභ යෝජනා ක්‍රමය පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත්‌ කිරීමේ අරමුණින්‌ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක්‌ අද (13) රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තු ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණ.

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න