ජාත්‍යන්තර සුදු සැරයටි සුරක්ෂා දින සැමරුම පිළිබඳ මාධ්‍ය දැනුවත්‌ කිරීමේ සාකච්ඡාවක්‌ අද රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තු ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැන්විණ.

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න