මෙචර ජාතාන්තර ධීවර දින නේමාච වන්නේ සෞඛ්‍ය සම්පන්න සාගර පරිසර පද්ධතිවල තීරණාත්මක චැදගත්කම ඉස්මතු කිරීම සහ ලොකයේ තිරසාර ධීවර තොගයක්‌ සහතක කිරීමයි (highlighting the critical importance of healthy ocean ecosystems & to ensure sustainable stocks of fisheries in the world).. මේ සඳහා රටක පොදු මහජනතාව දැනුවත්‌ කිරීම ඉතා වැදගත්‌ වේ. එයිනුත්‌ රටක දරු පරපුර මේ පිළිබඳව දැනුවත්‌ වීම අනාගත ආයෞොජනයකි. ඒ වෙනුවෙන්‌ 2023 නොවැම්බර්‌ 21 වෙනි දිනට යෙදෙන ජාත්‍යාන්තර ධීචර දිනයට සමගාමීව පාසල්‌ දරුවන්‌ සඳහා චිත්‍ර තරහයක්‌ පැවැත්වීමට කටයුතු සම්පාදනය කෙරේ. මෙම චිත්‍ර තරභය සම්බන්ධ විස්තර පත්‍රිකාව හා අයදුම්පත්‍රය මේ සමහ ඉදිරිපත්‌ කරමි.

  1. මෙම චිත්‍ර තරහය පිළිබඳව දිවයිනේ සියළු පාසල්‌ දරු දැරියන්‌ දැනුවත්‌ කිරීම සඳහා මාධ්‍ය ආයතන වෙතින්‌ අවශ්‍ය සහයොගය ලබා දෙමින්‌ මෙම මහගු කාර්යය සාර්ථක කර ගැනිම සඳහා ඔබ අමාත්‍යාංශයේ සහය ලබා දෙන මෙන්‌ කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.
  2. මෙම සන්කාර්යය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා ඔබ දක්වන සහයොගය අගය කොට සළකමි.

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න