පසුගිය දශක තුන ඇතුලත සිදු වූ සමාජ, ආර්ික හා තාක්ෂණික විපර්යාසයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් ළමා ආරක්ෂාව පිළිබඳ වත්තමන් තත්තත්තවය සහ ගැටළු අධයයනය කිරීම සඳහා ජනාධිපිතුමන් විසින් පත්තකරන ලද කමිටුවේ වාර්තාව පසුගියදා ජනාධිපිතුමන් වවත කමිටු සාමාජිකයන් විසින් පිළිගන්වන ලදී.

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න