1972 පිහිටවූ ජාතික රාජ්‍ය සභාවට හිමි වී තිබූ ව්‍යවස්ථාදායක උත්තරීතරත්වය සහ ඒකීයත්වය 13වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් පසු පාර්ලිමේන්තුවට අහිමි වී ඇත. පළාත් සභා පිහිටුවීම හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ ව්‍යවස්ථා උත්තරීතරත්වය සහ ඒකීයත්වය අහිමි වී ඇත. පළාත් සභා පිහිටුවීම හේතුවෙන් රටේ ව්‍යවස්ථාදායක උත්තරීතරත්වය සහ ඒකීයත්වය අහිමි වී තිබුණත් විධායක ජනාධිපති ධූරය හේතුවෙන් විධායක ඒකීයත්වය ආරක්ෂා වී තිබුණි. ඒ පළාත් සභා විසුරුවීමේ බලය සහ ආණ්ඩුකාරවරයා පත් කිරීමේ බලය විධායක ජනාධිපතිවරයා සතු වීමෙනි. 21වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මගින් කරන්නට යන්නේ ව්‍යවස්ථාදායක උත්තරීතරත්වය සහ ඒකීයත්වය අහිමි කරගත් පාර්ලිමේන්තුවට විධායක බලය ලබා ගෙන විධායක ඒකීයත්වයත් අහිමි කිරීමය. ව්‍යවස්ථාදායක උත්තරීතරත්වය සහ ඒකීයත්වය අහිමි කර ගත් පාර්ලිමේන්තුව විසින් විධායක ඒකීයත්වය අහිමි කිරීමට 21 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ගෙන ඒම පළාත් සභාවලට ස්වාධීනත්වය ප්‍රකාශ කිරීමට පහසුකම් ලබා දීමකි. නීතිඥ අරුණ ලක්සිරි උණවටුන B Sc(Col), PGDC(Col) (සමායෝජක) වෛද්‍ය තිලක පද්මා සුබසිංහ අනුස්මරණ නීති අධ්‍යයන වැඩසටහන. 

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න