1978 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ක්‍රියාත්මක වූ දින සිට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 23.2 (16වන ආ.ක්‍ර.ව්‍ය. සංශෝධනයට පෙර) හෝ 23.4 (16වන ආ.ක්‍ර.ව්‍ය. සංශෝධනයට පසු) යන අනුව්‍යවස්ථාව අනුව ක්‍රියා නොකර පනත් කෙටුම්පත් කීයක් මේ වන විට නීතියක් ලෙස සළකනවාද? උදා සාක්ෂි ආඥා පනත, දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය….(ආදී සෝල්බරි ව්‍යවස්ථාව සහ ඊට පෙර පනවා ක්‍රියාත්මක නීති/ ආඥා පනත් 1978 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ සංශෝධනය කරනවිට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 23 ව්‍යවස්ථාව අනුව පළමුව සිංහල සහ දෙමළ භාෂාවෙන් ගැසට් පත්‍රයේ පළකර තිබිය යුතුය.) 2023 ගෙනා ආයුර්වේද සංශෝධනයද එසේමයි….1961/31 දරන ආයුර්වේද පනත සිංහල සහ දෙමළ භාෂාවෙන් ගැසට් පත්‍රයේ පළ කර තිබේද? අරුණ ලක්සිරි උණවටුන B.Sc (Col), PGDC(Col) නීතීඥ   – සමායෝජක, වෛද්‍ය තිලක පද්මා සුබසිංහ අනුස්මරණ නීති අධ්‍යාපන වැඩසටහන. 

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න