අධිකරණ භාෂාවෙන් නීති අධ්‍යාපනය ලබා දීම අධිකරණ අමාත්‍යාංශය සහ සංස්ථාගත නීති අධ්‍යාපන සභාව එක්වී 2020.12.30 දිනැති අංක 2208/13 අති විශෙෂ ගැසට් පත්‍රයෙන් තහනම් කර ඇත. අධිකරණ භාෂාවෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණ ලබා ගන්න පාර්ලිමේන්තුවට ව්‍යවස්ථාදායක බලයක් නැත. (බලන්න – 2022 අගෝස්තු 17 පාර්ලිමේන්තු හැන්සාඩ් වාර්තාව) ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ඇති අධිකරණ භාෂා විධිවිධානය යුක්ති ක්‍රියාදාමයේදී ප්‍රායෝගිකව ඉටු නොවේ. එහෙම තත්ත්වයක් තුළ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ අධිකරණ භාෂා විධිවිධානය පවතින්නේ කුමකටද කියා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් අහන්න නීති ගරුක පුරවැසියෙක් ඕනෑ කර තිබේ….! 

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න