ගෙවුන වසර කීපය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ වැසීගොස් තිබූ බරපතළ අර්බුදයකට හේතු වී තිබේ. කොග්ගල කර්මාන්ත ශාලා වන අතර මේ අය තාවකාලිකව ලස්සන කිරීමට ඇතමුන්ට විවාහ දිවයින පුරා ඔවුන් සඳහා ලබාදීමට උත්සාහ ගන්නා බව මේ ගැන විවිධ ව්‍යාපාරික අංශ රජය ක්‍රියාත්මක නොවීමේ පොදු ජනතාවට මේ නිසා අවස්ථාද රටේ පුරවැසියන්ට මේ තත්ත්වය ඉදිරි පතිඵල සුවිශාල කර්මාන්ත බිද වැටීමේ තල්ලු වී තිබේ ගැන තොරතුරු රජය මනාව ඉදිරිපත් කිරීමට ද විවිධ අයුරින් පෙන්වමින් ක ප්‍රදර්ශනය වෙමින් තිබේ රජය උත්සාහ ගන්නේ චීනය වසා දැමීම ගන්නා උත්සාහය කර්මාන්තකරුවන් කතාබහට ගෝලීය ලැබී තිබෙන ශ්‍රී ලංකාවට ලැබෙන අඩු වී ඇතැයි යෝජන ප්‍රවර්ධන ඇමතිදිලුම් අමුණුගම පවසයි.

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න එය පිට

කරුණාකර ඔබගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.
කරුණාකර ඔබගේ නම ඇතුලත් කරන්න